S modernou školou do úspešného života
dopytovo – orientovaný projekt v rámci OPV
Ciel projektu: Inovácie obsahu vzdelávania na škole v prospech jeho efektívnosti, modernejšej komunikácie, silnejšej spätnej väzby a pružného spájania teórie s praxou

 

Realizátor projektu:

Spojená škola, Nivy 2, Šala

Nivy 2, 927 05 Šala

031/770 8768

www:

www.spojenaskolasala.sk

e-mail:

sps@salamon.sk

Kód ITMS: 26110130138
Kód výzvy: OPV-2008/1.1/04-SORO
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: Opatrenie: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnost/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU