Comenius

„Take the Green Way on Two Wheels“

(Zvoľte zelenú cestu na dvoch kolesách)

Do projektu Comenius s názvom „Take the Green Way on Two Wheels“ (Zvoľte zelenú cestu na dvoch kolesách) je zapojených 8 stredných škôl z Maďarska, Nemecka, Turecka, Talianska, Holandska, Českej republiky a naša škola.
Hlavným cieľom projektu „Take the Green Way on Two Wheels“ (Zvoľte zelenú cestu na dvoch kolesách) je zvýšiť povedomie životného prostredia u našich  žiakov, aby si uvedomovali, že ochrana životného prostredia je naozaj dôležitá. Ďalším cieľom nášho projektu je podporovať ekologické využívanie dopravných prostriedkov v našom prípade ide konkrétne o podporu bicyklovania a následne sa pokúsiť o zatraktívnenie cestovania bicyklom tak žiakom ako aj učiteľom. Cestovať na bicykli znamená byť šetrný voči životnému prostrediu a to tým, že nepotrebujeme žiaden benzín, nevzniká žiadne znečisťovanie a samozrejme je to dobrý spôsob ako ukázať našim žiakom, že aj malými krokmi sa vedia priblížiť k veľkým veciam ako je ochrana životného prostredia. Jazda na bicykli podporuje telesné a duševné zdravie, čo je veľmi dôležité pri výchove generácie s ekologickým povedomím a to je spoločným cieľom všetkých európskych krajín.
Cieľom projektu je aj rozvíjať dobré medzinárodné vzťahy s cieľom rozšíriť obzory našich žiakov, dozvedieť sa viac o prestížnej cyklistickej kultúre v Nemecku a Holandsku. Tieto krajiny sú veľmi dobrým príkladom pre všetkých ostatných partnerov. Taktiež je dôležité rozšíriť zmýšľanie našich žiakov, pretože sú rovnako občania svojich krajín ako aj Európskej únie. Programy, ktoré sa organizujú v rámci projektu pomôžu zúčastneným žiakom oboznámiť sa s myslením iných národov a uvedomiť si, že aj keď hovoríme rôznymi jazykmi, stále sme súčasťou spoločnej európskej rodiny.
Počas prípravy projektu si partneri po vzájomnej dohode zadefinovali úlohy, ktoré budú plniť počas trvania projektu. Všetky zúčastnené inštitúcie sa podieľajú na organizovaní programov vo svojom sídle, na príprave ktorých sú nápomocní nielen učitelia, ale aj žiaci. Spolupráca medzi partnermi sa vykonáva v systematickej výmene informácií, v objektívne orientovanej kooperatívnej siete, v dátach a v zdieľaní rozhodnutí. Koordinujúca inštitúcia z Maďarska má úlohu sprostredkovateľa a počas trvania projektu bude pomáhať pri projektových aktivitách.
Cieľom projektu je taktiež vytvorenie účtu na sociálnej sieti Facebook, ktorý umožní rýchlejšiu komunikáciu, najmä medzi žiakmi, ktorí tu trávia väčšinu svojho času. Vzhľadom k tomu, že hlavným jazykom projektu je angličtina, stane sa hlavným komunikačným prostriedkom. V záujme zachovania efektívnej komunikácie sa účastníci budú pripravovať v pracovnom jazyku.
Zapojení žiaci si po každom projektovom stretnutí pripravia prezentáciu, aktívne sa podieľajú na práci, ktorú treba vykonať na plánovaných stretnutiach, navzájom komunikujú, vymieňajú si e-maily a pracujú na vytvorení spoločnej webovej stránky. Od zapojených žiakov sa predpokladá zvýšenie ich motivácie v školských aktivitách, zlepšenie ich komunikačných schopností, kompetencií na prácu v skupinách a prehĺbenie si poznatkov o kultúre, cudzích jazykoch, národných jazykoch partnerských škôl zúčastnených krajín.
Za účelom šírenia a využívania výsledkov budú na škole zriadené nástenky, na ktorých budú umiestnené fotografie, správy a obrázky o vykonanej práci. Taktiež sa uverejnia články o cieľoch projektu a o uskutočnených mobilitách v školských novinách „Niváčik“. Máme tiež v úmysle vytvoriť spoločnú webovú stránku projektu. V miestnych novinách či televízii môžeme zverejňovať a vysielať správy alebo rozhovory o programoch projektu. Využitie výsledkov bude vykonané ich zavedením do výučby, napr. zostavenie brožúry prvej pomoci, alebo cyklistické aktivity v rámci školských činností.