Rada školy

Gertrúda Mikusová predseda zástupca nepedagogických zamestnancov
JUDr. Silvia Benkovičová podpredseda zástupca rodičov žiakov
Ing. Zlatica Horváthová tajomník zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Slavomír Kališ člen zástupca pedagogických zamestnancov
Erika Vargová člen zástupca rodičov žiakov
Erika Vlčeková člen zástupca rodičov žiakov
Ing. Helena Psotová člen delegovaná zástupkyňa zriadovateľa
MUDr. Martin Alfoldi člen delegovaný zástupca zriadovateľa
Ing. Jozef Vižďák člen delegovaný zástupca zriadovateľa
Mgr. Eva Syrová člen delegovaná zástupkyňa zriadovateľa
Richard Černák člen zástupca žiackej školskej rady