Sep 25

Dňa 28.9.2017 (štvrtok) sa uskutoční plenárna schôdza rodičovského združenia

o 16,00 hod. v jedálni Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa.

Sep 25

Odborná exkurzia v archíve

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 26. septembra 2017 žiaci III. A triedy navštívia Štátny archív v Šali. Gestorom akcie je predmetová komisia odborných predmetov ekonomických a pedagogický dozor zabezpečuje RNDr. O. Tančiboková.

Sep 25

Európsky deň jazykov

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 25. 9. 2017 sa na našej škole budú konať netradičné vyučovacie hodiny cudzích jazykov v rámci Európskeho dňa jazykov. Vyučujúci pripravia pre žiakov zaujímavé aktivity, hry a prezentácie o význame štúdia cudzích jazykov. Vo vestibule si žiaci budú môcť prelistovať knihy a časopisy v rôznych jazykoch a taktiež si svoje vedomosti môžu vyskúšať pri tvorbe “nástenky v cudzích jazykoch”. Gestorom akcie je predmetová komisia cudzích jazykov pod vedením Mgr. A. Kecskésovej

Sep 22

Zbierka “BIELA PASTELKA”

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 22. septembra 2017 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých. Dobrovoľníkmi boli v tomto roku žiaci IV. T triedy: R. Matušek, M. Keszeg, M. Šárkozi a K. Pavel. Veríme, že aj týmto spôsobom sme prispeli na podporu dobrej veci.

Sep 21

“Študenti v pohybe”

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

V dňoch 21. až 23. 9. 2017 sa zástupcovia Žiackej školskej rady pri našej škole M. Faltinovičová z II. SCH a A. Maliniak z II. E triedy zúčastňujú projektu “Studenti v pohybe 2017″.

Projekt organizuje Študentská únia Slovenska a je určený pre všetkých predsedov a podpredsedov, ktorí budú v šk. roku 2017/2018 viesť na školách Žiacke školské rady, pre aktívnych členov ŽŠR, alebo aktívnych študentov stredných skôl.

Sep 13

Kurz OŽAZ

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 14. 9. 2017 sa žiaci I. E, I. MEP, I. SM a I. CH triedy zúčastnia účelového kurzu Ochrana života a zdravia. Gestormi kurzu sú Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera. Pedagogický dozor ďalej zabezpečujú triedni učitelia: Ing. M. Stachová, Ing. S. Kališ, Mgr. A. Kecskésová a Mgr. R. Baloghová.

Sep 12

AKO SA MÁME? A ČO S TÝM?

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 13. 9. 2017 sa 10 vybraných žiakov Spojenej školy zúčastní Konferencie a diskusie s názvom “Ako sa máme?” “A čo s tým?” Dialóg na tomto stretnutí bude zameraný na spoločné riešenia pre zlepšenie podmienok trávenia voľného času mladých ľudí.Konferenciu organizuje primátor Mesta Šaľa a Islandské Centrum pre Sociálny Výskuma Analýzu (ICSRA). Gestorom akcie je Ing. K. Margitfalviová

Sep 04

Školská knižnica – oznam

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

V šk.roku 2017/2018 bude školská knižnica pre študentov otvorená vždy

v pondelok 7:30 – 8:00 hod a v piatok 7:30 – 8:00 hod.

Počas párneho týždňa si študenti budú môcť požičať knihy

aj počas veľkej prestávky vždy vo štvrtok:

SPŠ 11:20 – 11:45 hod.

OA a SOŠ – 12:10 – 12:35 hod.

Všetky informácie o činnosti knižnice môžu študenti i zamestnanci školy nájsť

na prízemí SŠ na nástenke oproti chodbe do telocvične alebo sa informovať

u p.prof.Stierankovej kabinet č.206 na 3.poschodí OA.

Sep 03

Otvorenie školského roku 2017/2018

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Milí študenti!

Školský rok 2017/2018 sa začína 4. septembra 2017. Po dvoch mesiacoch letných prázdnin sa opäť vraciate do školských lavíc a veríme, že ste si oddýchli a načerpali veľa síl, elánu a optimizmu. Otvorenie školského roku 2017/2018 sa uskutoční pre žiakov 1. ročníka v priestoroch školskej jedálne Spojenej školy o 8:00 hod. a pre žiakov 2. – 4. ročníka vo svojich triedach spolu s triednymi učiteľmi.

Jún 21

Záverečné skúšky

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

V dňoch 21. až 23. júna 2017 sa žiaci III. SE triedy zúčastnia záverečnej skúšky, ktorá má tri časti: písomnú, praktickú a ústnu. Harmonogram skúšky žiaci obdržali pred nástupom na študijné voľno a je zverejnený na nástenke školy – OZ SOŠ.

Jún 20

Exkurzia

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Žiaci I.A a II.A triedy sa 19.júna 2017 zúčastnili plánovanej odbornej exkurzie z oblasti biológie a ekológie. Navštívili a poprezerali si Arborétum Mlyňany, chránený areál. Pedagogicky a organizačne exkurziu zabezpečili Mgr. I. Hajduová a Ing. E. Šinkovičová

Jún 20

Literárno – historická exkurzia

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

V dňoch 15.6.-16.6.2017 sa uskutočnila plánovaná literárno – historická exkurzia na trase Kremnica – Martin -Tajov – Banská Bystrica. Exkurzie sa zúčastnilo 18 žiakov (výber z tried I.SCH, I.MEP, II.A a I.E). Žiaci mali možnosť navštíviť mincovňu v Kremnici, skanzen, Národný cintorín v Martine, dom J.G. Tajovského v Tajove a historické námestie v Banskej Bystrici. Organizačne a pedagogicky zabezpečili exkurziu Mgr. Fiala a Mgr. Kecskés.

Jún 20

Ocenení žiaci

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 20. júna 2017 si naši absolventi zo IV. E triedy Andrej Tóth a Enriko Kysela prevzali “Pochvalné listy” Mesta Šaľa. Chlapci nás v školskom roku 2016/2017 úspešne reprezentovali na krajskej aj celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti so svojimi projektami. Andrej Tóth prezentoval projekt s názvom “Návrh a zhotovenie riadiaceho systému modelu výrobnej linky”, s ktorým sa na krajskom kole umiestnil na 1. mieste a postúpil na celoštátne kolo a Enriko Kysela s projektom “Led Kocka”, ktorý na celoštátne kolo postúpil z 2. miesta krajského kola. Metodickými a odbornými garantmi projektov boli učitelia odborných predmetov Mgr. Ľ. Lámala a Ing. J. Horňák. Chlapcom srdečne blahoželáme a ešte raz ďakujeme vzornú reprezentáciu školy.

Jún 11

Výmenná stáž

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

V dňoch 11.6.2017 – 16.6.2017 sa žiaci Spojenej školy zúčastňujú výmenného pobytu na COPTH v Prahe. Žiaci v rámci výmenného pobytu navštívia partnerskú školu COPTH, zoznámia sa s priestormi a výchovno-vzdelávacím procesom na škole, spoznajú pamätihodnosti a históriu Prahy a okolia – hrad Točník a Žebrák a navšívia technické múzeum. Pedagogicky a organizačne zabezpečujú akciu Ing. Szabo a Mgr. Nagy.

Jún 09

Cvičenia na ochranu života a zdravia sa uskutočnia nasledovne:

31. mája 2017 triedy I.A a I.E

9. júna 2017 triedy II. SE, II. ME, II. SCH a II.A

26. júna 2017 trieda II.E

OŽAZ zabezpečuje PK TŠV.