Nov 02

Medzinárodný mesiac školských knižníc zapojil aj tento školský rok študentov všetkých 3 organizačných zložiek Spojenej školy do projektu vytvorenia záložiek ľubovoľnou technikou na tému Literárne osobnosti môjho regiónu. Študenti spolu vytvorili 37 záložiek rôzneho tvaru, veľkosti a farby ( viď foto). Našej škole bola pridelená partnerská škola SOŠ Jarmočná ul. Stará Ľubovňa, ktorej sme zaslali záložky vyrobené našimi študentami a priložili sme aj propagačný materiál o našej škole. Celý projekt prebiehal pod vedením PK SVP a PaedDr. Stierankovej. Všetkým študentom “výrobcom” záložiek ďakujeme ako aj študentom partnerskej školy, ktorých záložky vystavíme spolu s informáciami o danej škole vo vestibule našej Spojenej školy

Okt 25

V dňoch 19. – 20. októbra 2017 sa žiaci cvičnej firmy Excelencia s. r. o. zúčastnili 15. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach pod vedením Ing. K.Margitfalviovej. Zúčastnených žiakov cvičnej firmy – Sofia Hamarová, Linda Árgyusiová, Viola Kováčová, Laura Reháková – pripravovala na súťaž Ing. Fintová. Organizačným a obchodným garantom podujatia bola Obchodná akadémia, Watsonova 61 v Košiciach a Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Cvičná firma podporuje podnikanie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré patria k významným prioritám najvyšších orgánov Európskej únie. Medzinárodný veľtrh CF vytvára príležitosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Súčasťou veľtrhu sú súťaže cvičných firiem v kategóriách Katalóg CF, imidž stánku CF, Slogan CF, Logo CF, reprezentant/ka CF, E-prezentácia CF.

Veľtrhy a kontraktačné dni CF podporujú mladú generáciu a sú inšpiráciou pre svojich rovesníkov ale aj pre ostatných.

Okt 25

Hoci sa zdá nemožné hovoriť o matematike bez nezrozumiteľných čísiel, vzorcov a rovníc, pokúsi sa o to v novom predstavení „Jazyk prírody“ agentúra Astronyx, spoločnosť pre vedu a vzdelávanie.

Trápia Vás na škole nejakým trápnym číslom pí, nebodaj aj prirodzeným logaritmom a ani netušíte, kde sa tie „konštanty prírody“ vzali? Ešte aj ten slimák logaritmy používa a sínus je ukrytý priamo v našej DNA. Príroda je plná prekvapení a jazyk, ktorým k nám hovorí, je práve matematika… Najzákladnejšia abeceda tohto jazyka je dvojčíselná a bez nej by sa nám zrútil moderný svet… Ozaj – aké nekonečné môže byť nekonečno? Program je koncipovaný pre študentov stredných škôl (medzipredmetové vzťahy: matematika, dejepis, filozofia, chémia, biológia, fyzika).

Multimediálna show sa uskutoční 25. 10. 2017 v školskej jedálni SŠ o 8.00 h. Predstavenia sa zúčastnia všetky triedy 1. a 2. ročníka SŠ.

PK PVP – organizačne zabezpečila RNDr. O. Tančiboková (vedúca PK)

Okt 23

Dňa 23.10.2017 naša škola už tradične zorganizovala Literárno-jazykový kvíz pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Tentokrát so zameraním na čitateľskú gramotnosť.

Cieľom súťaže bolo vyhľadať a spracovať správne informácie pre uvedený kvíz na základe literárneho čítania s porozumením a orientáciou v školskom knižničnom fonde.
Kvízu sa zúčastnili zástupcovia všetkých tried Spojenej školy.Ocenení boli dvaja najúspešnejší riešitelia všetkých troch organizačných zložiek:
OA – Anna Slíšková III.A
Laura Reháková IV.A
SPŠ – Richard Švéda IV.E
Mário Keszeg IV.T
SOŠ – Ema Kuglerová III.SCH
Patrik Lavo III.ME
Spomedzi najúspešnejších riešiteľov sme ocenili najlepšieho z nich s najväčším počtom získaných bodov, stal sa ním Patrik Lavo.
V tomto roku mali študenti dostupné len dva zdroje informácií, a to knihu a vlastné vedomosti. Mali možnosť sa presvedčiť, že platí: s knihou ďalej zájdeme.
Gestorom podujatia bolo PK SVP a za prípravu a realizáciu boli zodpovedné: Mgr. A. Bajnerová a Mgr. A. Maršáleková

Okt 16

OLYMPIÁDA O EURÓPSKEJ ÚNII

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 18.10.2017 sa uskutoční celoslovenská súťaž stredných škôl o Európskej únii. Súťaž bude prebiehať formou elektronického dotazníka, ktorý bude mať časovú platnosť 25 minút.

.Elektronický dotazník je vypracovaný kombinovanou formou otázok s možnosťou zvolenia správnej odpovede, resp. vpísania správnej odpovede na konkrétnu otázku.

Náročnosť otázok je možné rozdeliť nasledovne: 15 otázok v kategórii ľahké, 10 otázok stredne náročných a 5 otázok náročných. Spolu sa teda jedná o 30 súťažných otázok.

Okt 13

Dňa 13. októbra 2017 sa žiaci IV. A, IV.E a IV.T triedy zúčastnili odbornej exkurzie v Bratislave. Exkurzia mala 2 časti, v prvej časti sa zúčastnili prednášky v Národnej banke Slovenska na tému Úlohy NBS po vstupe do Eurosystému. Prednášku viedol pútavo pracovník NBS a v závere živo diskutoval so žiakmi o aktuálnych problémoch v eurozóne.
V druhej časti exkurzie sa žiaci, ako budúci adepti vysokoškolského štúdia, zúčastnili veľtrhu vysokých škôl AKADÉMIA a VAPAC v Aegon Aréne. Navštívili stánky jednotlivých vysokých škôl a osobne sa porozprávali s vystavovateľmi o možnostiach štúdia na konkrétnej vysokej škole na Slovensku ale aj v zahraničí. Pedagogický dozor zabezpečovali Ing. Šinkovičová a Ing. Margitfalviová, PK EKO

Okt 13

Dňa 13. 10. 2017 sa vybraní žiaci Spojenej školy zúčastnia historicko – religióznej exkurzie do Ostrihomu a Štúrova.

Cieľom exkurzie je návšteva Baziliky, Hradného múzea, Klenotnice v Ostrihome a Štúrovského jarmoku Šimona a Júdu.

Tradícia Štúrovského jarmoku Šimona a Júdu, dvoch apoštolov, siaha až do 18. stor. V novodobej histórii je najväčším jarmokom Podunajska. Mesto ponúka bohatý jarmočný tovar a remeselnícke výrobky. O zábavu sa starajú komedianti, strelnice, kolotoče. Nemôžu chýbať ani dobré jedlá, nápoje a všetko, čo prispieva k dobrej jarmočnej nálade.

Okt 06

Po návšteve z knižnice: Dňa 6. 10. 2017 žiaci II. E a II. SCH triedy navštívili historickú knižnicu v Oponiciach, ktorá je súčasťou komplexu renesančného kaštieľa rodu Apponyiovcov, diplomatov a zakladateľov jednej z najväčších interiérovo najkrajších knižníc v Strednej Európe.

Fond knižnice zahŕňa 15 000 zväzkov zbierok rodu Apponyiovcov a ďalších 6 000 zväzkov Zaiovskej knižnice. Medzi najvzácnejšie z nich patria aktá pápežov, práce G. Bruna, I Newtona, diela Goetheho. Schillera, Petrarcu, Michelangelova architektúra, diela lekára J. Jesenia. Knižnica priniesla žiakom poznanie histórie v doposiaľ nepoznaných rozmeroch a odniesli si vedomosti o primárnych zdrojoch inormácií a o vplyve knižnice na vznik a rozvoj prvých verejných knižníc na Slovensku, čo iste využíjú na hodinách dejepisu a literatúry.

Sep 30

“Európsky týždeň športu”

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

V dňoch 23. 9. 2017 až 30. 9. 2017 prebieha “Európsky týždeň športu”, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 si pripomenieme jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.Realizácia sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s národnými koordinátormi. V roku 2017 je národným koordinátorom Európskeho týždňa športu na Slovensku Národné športové centrum. Počas Európskeho týždňa športu bude prebiehať široká škála iniciatív a aktivít na rôznych úrovniach (európskej, národnej, regionálnej či miestnej úrovni) a to v rámci štyroch kľúčových miest realizácie, okrem iného aj v školách. Naša škola sa do tejto iniaciatívy zapojila pod názvom “Školský deň športu”, organizovaním futbalového turnaja tried I. E, I. SM, II. E, II. MEP, III. E, III. ME, III. SCH, IV. E a IV. T. Pedagogický dozor zabezpečujú Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera.

Sep 25

Dňa 28.9.2017 (štvrtok) sa uskutoční plenárna schôdza rodičovského združenia

o 16,00 hod. v jedálni Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa.

Sep 25

Odborná exkurzia v archíve

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 26. septembra 2017 žiaci III. A triedy navštívia Štátny archív v Šali. Gestorom akcie je predmetová komisia odborných predmetov ekonomických a pedagogický dozor zabezpečuje RNDr. O. Tančiboková.

Sep 25

Európsky deň jazykov

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 25. 9. 2017 sa na našej škole budú konať netradičné vyučovacie hodiny cudzích jazykov v rámci Európskeho dňa jazykov. Vyučujúci pripravia pre žiakov zaujímavé aktivity, hry a prezentácie o význame štúdia cudzích jazykov. Vo vestibule si žiaci budú môcť prelistovať knihy a časopisy v rôznych jazykoch a taktiež si svoje vedomosti môžu vyskúšať pri tvorbe “nástenky v cudzích jazykoch”. Gestorom akcie je predmetová komisia cudzích jazykov pod vedením Mgr. A. Kecskésovej

Sep 22

Zbierka “BIELA PASTELKA”

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 22. septembra 2017 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých. Dobrovoľníkmi boli v tomto roku žiaci IV. T triedy: R. Matušek, M. Keszeg, M. Šárkozi a K. Pavel. Veríme, že aj týmto spôsobom sme prispeli na podporu dobrej veci.

Sep 21

“Študenti v pohybe”

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

V dňoch 21. až 23. 9. 2017 sa zástupcovia Žiackej školskej rady pri našej škole M. Faltinovičová z II. SCH a A. Maliniak z II. E triedy zúčastňujú projektu “Studenti v pohybe 2017″.

Projekt organizuje Študentská únia Slovenska a je určený pre všetkých predsedov a podpredsedov, ktorí budú v šk. roku 2017/2018 viesť na školách Žiacke školské rady, pre aktívnych členov ŽŠR, alebo aktívnych študentov stredných skôl.

Sep 13

Kurz OŽAZ

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 14. 9. 2017 sa žiaci I. E, I. MEP, I. SM a I. CH triedy zúčastnia účelového kurzu Ochrana života a zdravia. Gestormi kurzu sú Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera. Pedagogický dozor ďalej zabezpečujú triedni učitelia: Ing. M. Stachová, Ing. S. Kališ, Mgr. A. Kecskésová a Mgr. R. Baloghová.