Apr 10

PČ OZ MS

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

V dňoch 10. až 11. apríla 2018 sa uskutoční praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov IV. E, IV. T a IV. A triedy. 28 žiakov 4. ročníka bude obhajovať prácu na odbornú tému a 19 žiakov bude riešiť komplexnú úlohu z vylosovanej témy.

Apr 10

Výchovný program

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Žiaci Spojenej školy sa dňa 10. 4. 2018 zúčastnia výchovného programu,ktorý pre nich pripravila predmetová komisia SVP. Divadelné predstavenie odohrajú herci Divadla CLIPPERTON z Banskej Bystrice.

Apr 05

Krajské kolo SOČ

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 5. apríla 2018 sa uskutoční krajské kolo prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v Nitre. Našu školu budú reprezentovať F. Jalsovszký zo IV. E triedy s prácou “Stereo zosilňovač”, S. Galbavý zo IV. T triedy s prácou “Podnikateľský plán – GalacticShire” a J. M. Gergeľová zo IV. A triedy s prácou “Systém hodnotenia vybranej skupiny zamestnancov spoločnosti SAMSUNG”. Pedagogický dozor zabezpečuje Mgr. T. Nagy

Apr 04

Divadelné predstavenie

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 4. 4. 2018 sa žiaci Spojenej školy zúčastnia divadelného predstavenia o nebezpečenstve politického extrémizmu “My sme tu doma!” Predstavenia sa nezúčastnia iba žiaci ŠO – mechanik strojov a zariadení z triedy III. SCH. Predstavenie priamo poukazuje na prejavy extrémizmu, podporuje rozvoj samostatného kritického myslenia študentov a upozorňuje na nástrahy mediálnej manipulácie v internetovom prostredí. Autor čerpal z autentických materiálov z prostredia extrémistických webov, zo záznamov súdnych procesov i priamych svedectiev. Gestorom akcie je RNDr. O. Tančiboková

Mar 28

Odborná exkurzia

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 28. marca 2018 žiaci III. A a III. SCH triedy navštívia Národnú radu Slovenskej republiky. Odborná exkurzia je pre žiakov organizovaná v rámci odborných ekonomických predmetov. Pedagogický dozor zabezpečujú Ing. M. Fintová a PhDr. M. Darázsová.

Mar 28

dňa 27.3.2018 o 9:00 sa uskutoční podujatie „UKÁŽ ČO VIEŠ!“

Interaktívna súťaž „Ukáž čo vieš!“ je určená pre žiakov a študentov šalianskych škôl. Súťaž je zostavená z vedomostných, športových a zábavných kôl. Do súbojov sú pozvaní žiaci druhého stupňa základných škôl ( ZŠ Bernolákova, ZŠ Hollého, ZŠ Hronského, ZŠ Murgaša, ZŠ Štúra, ZŠ Pázmánya ) a študenti stredných škôl ( Spojená škola, Gymnázium, SOŠ Šaľa ). Súťažné tímy sú zostavené z osemčlenných družstiev, pričom v každom tíme musia byť dvaja žiaci alebo študenti z každého ročníka. Výber družstiev si každá škola organizuje a zostavuje sama. Zvyšní žiaci a študenti tvoria obecenstvo v hľadisku a aktívne sa zapájajú do programu.

Účelom podujatia je zábavnou formou prehĺbiť a zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi, študentami, učiteľmi a organizátormi, zaktivovať mládež ku kultúrno-spoločenskému životu v našom meste, oboznámiť ich o histórií mesta a hodnotách kultúrneho dedičstva Slovenska.

Účastníci: žiaci I. E, I. SM, II. E, II. A, III. E, III. A, III. SCH, III. ME.

Gestor: PaedDr. D. Stieranková

Mar 28

Centrum vedy Aurelium Bratislava

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Po návrate z exkurzie: V zážitkovom centre vedy Aurelium si žiaci vyskúšali rôzne pokusy a využitie fyzikálnych javov. Pozreli si aj exponáty z oblasti chémie, ekológie, mechaniky, strojárstva. Zážitkovou formou nadobudli a utvrdili si svoje vedomosti, získali i nové poznatky z využitia vedeckých javov a objavov.

Dňa 27. 3. 2018 sa žiaci I. CH a I. MEP triedy zúčastnia odbornej exkurzie v Centre vedy Aurelium v Bratislave. Pedagogický dozor zabezpečuje RNDr. N. Pappová, Mgr. K. Zimmermannová a Ing. S. Kališ . Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa snaží všetkým návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec funguje. Všetko je do značnej miery v rukách návštevníka. Hlavnou myšlienkou centra vedy je popularizovať vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Zážitkové centrum vedy Aurelium je určené pre mládež od 12 rokov, pretože exponáty vyžadujú základné znalosti fyziky, ktoré návštevníkom pomôžu pri ďalšom rozvoji vedomostí.

Mar 24

Dňa 23.3.2018 sa uskutoční regionálne kolo olympiády “MLADÝ ÚČTOVNÍK”. Organizátorom súťaže je Ekonomická univerzita v Bratislave. Našu školu budú reprezentovať úspešné riešiteľky školského kola V. Sztezkalová a S. Haraštová žiačky zo IV. A. Ped. dozor zabezpečuje Ing. E. Šinkovičová

Mar 23

Dňa 23. 3. 2018 sa uskutočnia majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat. Účastníci: výber žiačok Spojenej školy. Gestori: Mgr. I. Hajduová a PaedDr. J. Kučera

Mar 23

Šaliansky Maťko

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 23. marca 2018 sa žiaci I. CH triedy zúčastnia prehliadky súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. V 25. ročníku súťaže sa predstavia najlepší recitátori nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.Gestorom podujatia bude PhDr. M. Darázsová, vedúca PK SVP.

Mar 02

EČ a PF IČ MS 2018

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

V dňoch 13. až 15. marca 2018 sa na našej škole uskutoční EČ a PF IČ MS. Dňa 13. marca bude maturovať 47 štvrtákov zo slovenského jazyka a literátury; 14. marca 6 žiakov z nemeckého jazyka, 8 žiakov si zvolilo náročnejšiu formu anglického jazyka úroveň B2 a 33 žiakov sa otestuje v úrovni B1 z anglického jazyka. Dobrovľnú maturitnú skúšku z matermatiky na deň 15. marca si zvolil 1 štvrták. Všetkým štvrtákom želáme pokojné a úspešné maturitné dni.

Mar 02

Riaditeľské voľno

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Riaditeľka školy oznamuje, že v dňoch 13 a 14. marca 2018 (utorok a streda) budú mať žiaci Spojenej školy, Nivy 2, Šaľa (okrem žiakov triedy III. SE – odborný výcvik, žiakov II. E a II. A – odborná prax a žiakov 4. ročníka – MS) riaditeľské voľno z dôvodu konania EČ a PF IČ MS (podľa paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a paragrafu 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z o organizácii šk. roka na základných, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č.518/2010 Z.z.).

Mar 02

V čase od 12. marca 2018 do 23. marca 2018 sa žiaci tried II. E a II. A zúčastnia súvislej odbornej praxe. Žiaci II. E triedy sa zúčastnia praxe v rámci odborných predmetov elektrotechnických a žiaci II. A triedy v rámci odborných predmetov ekonomických. Súvislá odborná prax sa realizuje v rámci posilnenia prepojenia teórie s praxou. Žiaci majú možnosť aplikovať svoje nadobudnuté teoretické vedomosti na pracoviskách v reálnych podmienkach. Vedenie školy aj touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým firmám, organizáciám a inštitúciám za spoluprácu v tejto oblasti. Garantami odbornej praxe sú Mgr. T. Nagy a Ing. E. Šinkovičová. Počas odbornej praxe realizujú žiaci aktivity a práce podľa vopred vypracovaných pokynov a učitelia odborných predmetov vykonajú kontrolu žiakov na pracoviskách.

Mar 02

Jarné prázdniny

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

V termíne od 05. 03. 2018 do 09. 03. 2018 sú na školách v Nitrianskom kraji jarné prázdniny. Nástup do školy po prázdninách je 12. 03. 2018 (pondelok) a vyučovanie na našej škole pokračuje nepárnym týždňom.

Feb 27

V dňoch 27. februára až 1. marca 2018 sa zástupcovia našej školy zúčastnia na Medzinárodnom veľtrhu fiktívnych firiem v Sokolove. Cvičnú firmu Winner´s Sport budú reprezentovať žiakvi K. Laczková a K. Pappová z III. A triedy a T. Benkovič zo IV. E triedy; cvičnú firmu Smoothies & Fresh budú reprezentovať žiaci III. A triedy D. Kohelová, L. Ižáková a M. Kubašková.

Gestorom akcie je Ing. K. Margitfalviová