Cvičné firmy

Čo je to cvičná firma ?

Ide o overený model zaoberajúci sa simuláciou firemného života,ktorý má v krajinách vyspelej trhovej ekonomiky 35 rocnú tradíciu a patrí k velmi významným nástrojom umožnujúcim opätovné zapojenie sa pracovných síl do pracovného procesu.V cvicnej firme prebiehajú všetky základné cinnosti – nákup, predaj, reklama, písomný a telefonický hospodársky styk, fakturácia a úctovanie, cinnosti podnikového sekretariátu a podobne. Cvicná firma pracuje s originálnymi podkladmi z praxe, s fiktívnym tovarom a fiktívnymi peniazmi. K tomuto úcelu slúži obeh dokladov vo vnútri firmy ale aj jej vztahy s dalšími firmami doma i v zahranicí. Výhodou tejto formy integrácie uciva je snaha o maximálne priblíženie sa reálnej praxi.
Cvicná firma môže napomôct k zvýšeniu samostatnosti, k rozvoju schopnosti komunikácie, spolupráce a prezentácie výsledkov, k aplikácii teoretických vedomostí pri riešení praktických úloh v jednotlivých oddeleniach firmy, k získaniu schopnosti orientovat sa v hospodárskej praxi a pohotovo reagovat, k rozvoju jazykových znalostí komunikáciou so zahranicnými cvicnými firmami ( osvojenie si obchodnej terminológie v cudzom jazyku ), k získaniu pocitu zodpovednosti za vlastnú prácu, ako i k rozšíreniu skúseností a nadobudnutiu zrucností z oblasti informacných technológií a pocítacových programov. Velkým plusom takisto ostáva, že oproti reálnemu životu, kde podnikatel platí za každú chybu vlastnými peniazmi, sa úcastník kurzu vo svete fiktívneho obchodu môže na vlastných chybách bez rizika mnohému naucit.

Zdroj:

WWW.SIOV.SK

Kontraktacný den s medzinárodnou úcastou v Šali

Dna 8. februára 2012 sa uskutocnil 3. Kontraktacný den cvicných firiem v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali.

Vyhodnotenie 3. kontraktacného dna