Dec 05

V piatok 7. decembra 2018 sa uskutoční v učebni ADK (č. 005) o 8.00 h školské kolo. Súťaže sa zúčastnia žiaci:

I.A – Kristína Širková, I.E – Daniel Lendvorský, III.A – Simona Marcinková, Natália Prešinská, IV.A Richard Slíška.

Súťaž prebieha počas 1. vyučovacej hodiny.

Organizátorom súťaže je RNDr. O. Tančiboková.

Dec 05

Dňa 5. decembra 2018 sa vybraní žiaci Spojenej školy Šaľa zúčastnia exkurzie do Győru. Program bude bohatý: Prehliadka historického centra barokového mestečka spojená s výkladom. Ďalej navštívime Baziliku Nanebovstúpenia Panny Márie, Benediktínsky kostol svätého Ignáca z Loyoly a budovu radnice. Lákadlom sú potulky po vianočných trhoch na Széchényiho námestí a nákupné centrum Árkád s možnosťou nákupu suvenírov. Odborný výklad a sprevádzanie mestom zabezpečí Ing. K. Prieložná.

Gestorom podujatia je PK SVP, organizačne pripravili a pedagogický dozor zabezpečia: Ing. K. Prieložná, PhDr. M. Darázsová

Nov 30

BEST IN ENGLISH

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Výsledky súťaže (maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci získať bol 122):

1. miesto Karol Bajza I. E 92 bodov

2. miesto Michal Herencsár II. E 81 bodov

3. miesto Peter Muzslay II. E 77 bodov

Dňa 30. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž BEST IN ENGLISH, ktorej sa zúčastnilo 15 žiakov z I. E, II. E, III. ME, I. CHP a I. N triedy. Žiaci riešili entrálne vydaný súťažný test na počítačoch, ktorý obsahuje úlohy z oblasti gramatiky a lexika, čítanie a počúvanie s porozumením. Gestorom akcie je Mgr. B. Kecskés.

Nov 30

Gaudeamus igitur

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

30.11.2018 sa uskutoční v DK v Šali stužková slávnosť tried a študijných odborov IV.A obchodná akadémia, IV.E elektrotechnika, IV. SCH chemik operátor a IV.ME mechanik elektrotechnik. Stužková slávnosť je nezbudnuteľná príležitosť nie len pre samotných budúcich maturantov, ale aj pre rodičov, učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Zelené stužky odovzdajú triedni profesori: PhDr. M. Darázsová, Mgr. I. Hajduová, Mgr. J. Klusa a PaedDr. M. Arpáš.

Prajeme všetkým nezabudnuteľný večer stužkovej slávnosti.

Nov 29

Vystúpenie folklórnych súborov

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

29.novembra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili regionálneho programu – Šalianske obyčaje III.

Šalianske obyčaje III. je spoločné vystúpenie folklórnych súborov FS ŠAĽAN a DFS ŠAĽANČEK, ktoré si pripravili tradičné ľudové tance, piesne, zvyky a obyčaje zo Šale a jeho okolia i iných regiónov Slovenska. Súčasťou podujatia je aj výstava svadobných dobových fotografií z regiónu Šaľa a výstava fotografií “Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku”.

Mesto Šaľa v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, Folklórnym súborom Šaľan a Detským folklórnym súborom Šaľanček sa rozhodli šíriť povedomie o živote predkov v regióne Šaľa z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia. Uchovávať tradície a ľudovú kultúru našich predkov a tým obohatiť klenotnicu kultúrneho dedičstva Slovenska považujú za veľmi dôležité.

Nov 29

Expert geniality show

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

29.11.2018 sa uskutočnila celoslovenská súťaž Expert geniality show. Žiaci na Slovensku riešia centrálne vypracovaný test so šiestimi témami, z ktorých si vyberajú dve, riešia ich v rovnakom čase na Slovensku. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v januári.

Pedagogicky a organizačný dozor: Mgr. T. Dičérová, Mgr. A. Štepková a Mgr. F. Fiala.

Nov 27

Odborný seminár

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 27. 11. 2018 sa pedagógovia a žiaci z našej školy zúčastnili na odbornom seminári v priestoroch SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKEJ FAKULTY SO SÍDLOM V TRNAVE na tému „Školiaci systém Mechanické pohony“ a „EMS Systémy“.

Organizačný, metodický a odborný garant seminára bol pán Tomáš Horák zo spoločnosti FESTO. Festo je vedúci celosvetový dodávateľ automatizačnej technológie a líder v priemyselnom vzdelávaní. Festo Didactic je globálnym lídrom v oblasti základných a nadstavbových vzdelávacích seminárov pre oblasť priemyslu. Ako poskytovateľ rozvoja zručností pre výrobu a automatizáciu procesov, služby, ktoré ponúkajú, zahŕňajú od vzdelávacích zariadení pre školiace strediská po poradenstvo pre priemyselné výrobné podniky.

Predmetovú komisiu elektrotechnika na seminári zastupovali pedagógovia Milan Arpáš a Róbert Brunai a žiaci z triedy IV. ME Nicolas Schreiner a Viktor Hudák.

Nov 27

Prezentácia STU

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Dňa 27.11.2018 sa uskutočnila pre žiakov 3. a 4. ročníka odboru chemik operátor prezentácia študijných odborov na fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. O možnostiach, priebehu, formách štúdia, možnostiach uplatnenia absolventov po skončení školy i na fakulte informoval Prof. Ing. Alojz Mészáros, PhD., z ústavu automatizácie, informatizácie a manažmentu v chémii FCHPT.

Dni otvorených dverí na FCHPT sa uskutočnia od 28.1.2019 do 1.2.2019.

Nov 26

Výsledky súťaže: Dňa 26.11.2018 sa na Spojenej škole uskutočnilo školské kolo OĽP za účasti žiakov všetkých troch organizačných zložiek. Cieľom súťaže je preveriť si vedomosti zo znalostí ľudských práv a slobôd a ich aplikácii v praxi. Na úvod si súťažiaci pozreli krátky film k problematike ľudských práv a v časovom limite 45 min. 21 žiakov odpovedalo na 27 testových otázok formou výberu jednej správnej odpovede. Víťaz z každej org.zložky postupuje do krajského kola OĽP. Súťaž organizuje PK SVP a p.prof.Stieranková.

Výsledky:

OZ:OA

1.miesto E.Petrovics I.A

M. Kubašková IV.A

2.miesto N.Kovács IV.A

S.Samuelová III.A

D.Majtánová III.A

OZ:SPŠE

1.miesto A.Maliniak III.E

2.miesto J.Baraník II.E

3.miesto D.Lendvorský I.E

OZ:SOŠT

1.miesto P.Lavo IV.ME

2.miesto Š.Pálesch IV.SCH

3.miesto O.Bara III.SCH

Dňa 26.11.2018 sa na Spojenej škole uskutoční školské kolo OĽP za účasti žiakov všetkých troch organizačných zložiek. Cieľom súťaže je preveriť si vedomosti zo znalostí ľudských práv a slobôd a ich aplikácii v praxi. Na úvod si súťažiaci pozrú krátky film k problematike ľudských práv a v časovom limite 45 minút 21 žiakov bude odpovedať na 27 testových otázok formou výberu jednej správnej odpovede. Víťaz z každej organizačnej zložky postupuje do krajského kola OĽP.

Súťaž organizuje PK SVP a garantom je PaedDr. D. Stieranková.

Nov 23

BEST IN DEUTSCH

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

23.11.2018 sa uskutočňuje jazyková súťaž Best in Deutsch. Žiaci v rámci súťaže riešia súťažný test na počítačoch, ktorý obsahuje úlohy v oblastiach čítanie a počúvanie s porozumením. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov Spojenej školy.

Výsledky:

1. miesto: Natália Prešinská, III.A

2. miesto: Andrea Botková, III.A

3. miesto: Lukáš Rumanovský, III.E

Blahoželáme!

Pedagogicky a organizačne súťaž pripravila PK CUJ Mgr. A. Kecskésová a technickú podporu zabezpečuje Mgr. T. Nagy.

Nov 22

Futsal žiakov

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

22.11.2018 (štvrtok) sa uskutočnili na Spojenej škole v Šali majstrovstvá okresu stredných škôl vo futsale žiakov.

Výsledky:

1.miesto: Spojená škola, Šaľa, o.z. SPŠE

2.miesto: Spojená škola, Šaľa, o.z. SPŠT

3.miesto: Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa

4.miesto: SOŠ, Štúrova, Šaľa

5.miesto: Spojená škola, o.z. OA

Blahoželáme!

Študenti Spojenej školy, o.z. SPŠE postupujú na majstrovstvá kraja vo futsale žiakov SŠ, ktoré sa uskutočnia 17.1.2019 v Leviciach.

MO vo futsale zabezpečilo PK TŠV Mgr I. Hajduová a PaedDr. J.Kučera

Nov 21

Medzinárodný mesiac školských knižníc zapojil aj tento školský rok študentov všetkých 3 organizačných zložiek Spojenej školy do projektu vytvorenia záložiek ľubovoľnou technikou na tému Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Osobnosť M. R. Štefánika bola výbornou voľbou tohtoročného projektu. Málokto tak výrazne ovplyvnil naše dejiny, málokto bol tak bytostne slovenský a zároveň tak moderne európsky a svetovo rozhľadený a uznávaný ako práve on. Do projektu sa prihlásilo dokonca viac študentov ako sme pôvodne uviedli, čo nás tiež veľmi potešilo a spolu študenti vytvorili vyše 70 záložiek (viď foto). Zdroje informácií získavali hlavne z internetu, no niekoľko študentov prišlo aj do knižnice pre študijný materiál. Našej škole bola pridelená partnerská škola Spojená škola Nováky, ktorej sme zaslali záložky vyrobené našimi študentami. Partnerská škola v Novákoch je veľmi podobného odborného zamerania ako naša škola. Zo záložiek partnerskej školy sme vytvorili nástený panel spolu s informáciami o danej škole ( viď. foto), ktorý bude umiestnený vo vestibule Spojenej školy. Celý projekt prebiehal pod vedením komisie spoločenskovedných predmetov a PaedDr. Stierankovej a naša škola bola zaradená do celoslovenského výberu. Všetkým študentom, “výrobcom” záložiek, ďakujeme.

Nov 16

Imatrikulácia

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

16.11.2018 sa uskutočnila imatrikulácia žiakov 1.ročníka Spojenej školy, vyhodnotenie najlepšieho prospechu, dochádzky, športovca a najlepšieho žiaka za školský rok 2017/2018 a krst časopisu NIVY magazín.

Imatrikulácia žiakov sa skladala z ukážok tanca, spevu, ale i scénok zo školského prostredia, z bežného života a z ukážky vyučovaceej hodiny chémie. Žiaci 1.ročníkov tried I.A, I.E, I.ME, I.SM a I.CHP zložili sľub a dostali certifikát o Imatrikulácii.

Ocenení žiaci za školský rok 2017/2018 dostali diplomy, publikáciu o škole a finančné odmeny:

za o.z. OA: A. Botková a S. Samuelová

za o.z. SPŠE: T.Hučko, M. Lenčéš, L. Lelovič, M.Herencsár, P. Muzslay, M. Pápay a R. Pikler

za o.z. SOŠT: P.Borš, K. Hvezda, M. Kováč, V. Bilková, M.Faltinovičová, Z. Verešová, P. Hánová

S. Kováč, M. Jankovič, D. Šípoš

Najlepší študent školy: Mário Lenčéš a Mário Lenčéš.

Nov 16

Časopis NIVY magazín

Nezařazené Komentáre sú deaktivované

Milí čitatelia,

náš školský časopis NIVY magazín štartuje svojím prvým číslom práve v čase, ktorý je pre študentov výnimočný, 17.novembra. Dúfame, že si nájde cestu ku každému z vás, keďže sme pripravili aj jeho elektronickú podobu. Tá bude prístupná pre všetkých návštevníkov webovej stránky Spojenej školy.

Súčasťou časopisu bude okrem iných zaujímavostí aj možnosť získania IMUNITY, ide naozaj len o to, aby ste NIVY magazín pozorne čítali… a my urobíme všetko pre to, aby sme sa vám prihovárali so štvrťročnou pravidelnosťou.

váš redakčný tím Spojenej školy
1. číslo školského časopisu

Nov 16

V dňoch od 20. do 21.novembra 2018
uskutočníme pre žiakov základných škôl
(v sprievode učiteľov alebo rodičov, samostatne)
v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod.
DNI  OTVORENÝCH DVERÍ

Počas týchto dní budú všetky naše priestory – triedy, učebne, laboratóriá i športoviská k dispozícii k prehliadkam. V označených priestoroch budú k dispozícii podrobné informácie k študijným/učebným odborom, ktoré Vám budú poskytovať naši žiaci a pedagógovia.
Všetci ste srdečne pozvaní!